Należy pamiętać, że „aktualność na dzień złożenia” w/w oświadczeń i dokumentów, do której referują art. 26 ust. 1 i ust. 2 Pzp, nie oznacza bynajmniej, że irrelewantny pozostaje stan spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w dacie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uwadze wykonawców polecam kilka przykładowych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w tej materii:

Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p., mają być aktualne na dzień ich złożenia. Z tego samego przepisu wynika jednak dodatkowo, że mają one “potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1”. Zatem dokumenty te mają dowodzić prawdziwości wstępnych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu “aktualnych na dzień składania ofert”.” – wyrok KIO z dnia 10.10.2017 r. sygn. akt KIO 2003/17

Obecnie to nie data wystawienia dokumentu jest decydująca, ale fakt czy składane dokumenty, na dzień ich złożenia, potwierdzają okoliczności objęte oświadczeniem wykonawcy, które zostało złożone wraz z ofertą. Ustawodawca powiązał wymaganą cechę aktualności dokumentów z określonym stanem faktycznym, dotyczącym daty składania ofert.” – wyrok KIO z dnia 15.10.2018 r. sygn. akt KIO 1946/18

Okoliczności stwierdzone w dokumentach składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu powinny być prawdziwe na dzień ich złożenia (oddawać rzeczywistość w momencie ich złożenia) i odnosić się do aktualnego stanu faktycznego. Co istotne, okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi charakteryzować się ciągłością, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany spełniać warunki nie tylko w dacie składania ofert, ale przez cały okres aż do zakończenia postępowania.” – wyrok KIO z dnia 17.09.2018 r. sygn. akt KIO 1777/18

Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że aktualna treść art. 26 ust. 3 Pzp pozwala uznać, że ustawodawca zrezygnował z wymogu, aby składane na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzały – spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (czy spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego – stan z dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Także w aktualnym stanie prawnym, wykonawca nadal jest zobowiązany wykazać – pod rygorem wykluczenia z postępowania – spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, co potwierdza swoim zapewnieniem w dokumencie JEDZ i w odrębnych oświadczeniach pisemnych załączonych do oferty, i taki stan musi się utrzymywać aż do zawarcia umowy. Zmiana brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ma jedynie taki skutek, że dokumenty uzupełniane przez wykonawców na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp, mogą być wystawione z datą bieżącą, ale jednocześnie w swojej treści mają potwierdzać spełnianie warunku przez wykonawcę na dzień złożenia oferty. Izba zwraca także uwagę, że zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp, do którego odwołuje się wskazany art. 26 ust. 3, dokument JEDZ jest oświadczeniem wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie dotyczy stanu rzeczywistego z dnia składania ofert, albowiem przepis ten jednoznacznie stanowi o spełnianiu warunków, a nie ich możliwym hipotetycznym spełnieniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przykładowo na dzień wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających wymagane warunki. Nie można zatem przepisu art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i “aktualności” wymaganych dokumentów interpretować w oderwaniu od złożonego oświadczenia. Wprowadzenie rozwiązania, opierającego się na oświadczeniu wykonawcy zawartym w JEDZ, bez wątpienia miało na celu odformalizowanie postępowania i zwolnienie wykonawców od kompletowania dokumentów na potrzeby każdego postępowania o udzielenie zamówienia, o które ubiega się wykonawca, jednakże wykonawca wezwany jest zobowiązany potwierdzić stosowne fakty, których dotyczy oświadczenie, wymaganymi w postępowaniu dokumentami o treści korespondującej z terminem składania ofert.” – wyrok KIO z dnia 20.04.2017 r. sygn. akt KIO 707/16