Wyrokiem z dnia 14.10.2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1313/15 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę m.in. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 01.07.2015 r. sygn. akt KIO 1251/15, zajmując stanowisko, zgodnie z którym gwarancja bankowa wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jednego z konsorcjantów), będącego prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem i uprawnionego do działania w imieniu i na rzecz współwykonawcy, nawet bez wyraźnego wskazania w treści gwarancji bankowej faktu istnienia konsorcjum i wielości wykonawców składających razem ofertę, spełnia wymogi ustawowe i nie stanowi powodu, dla którego należałoby uznać za nieskuteczne wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sprawie, którą rozpoznawał Sąd, dokument wadialnej gwarancji bankowej został wystawiony na jednego tylko z wykonawców, bez wskazania w treści gwarancji, iż działa on w imieniu konsorcjum. Wykonawca ten w dacie wystawienia gwarancji był już liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie wprowadzała przy tym żadnych szczególnych wymagań w zakresie treści bankowej gwarancji wadialnej, w szczególności nie wymagała, by w dokumencie gwarancji wymienieni zostali wszyscy konsorcjanci. W obszernym uzasadnieniu Sąd m.in. wywiódł z art. 370 Kodeksu cywilnego, że odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (którym uchybienie może spowodować zatrzymanie wadium) odbywa się na zasadach solidarności dłużników.

Co ciekawe, niespełna miesiąc wcześniej, w wyroku z dnia 10.09.2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1041/15, wydanym w innej sprawie, Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził odmienny od powyższego pogląd, przyjmując, iż wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej winno zasadniczo w swej treści zawierać informację, że podmiotem zabezpieczającym zapłatę jest konsorcjum, a nie wyłącznie lider konsorcjum (gwarancja taka powinna obejmować wszystkich konsorcjantów). Zdaniem Sądu, brak jest możliwości przypisania solidarnej odpowiedzialności uczestnikom konsorcjum na etapie postępowania przetargowego, w tym brak jest podstaw do zastosowania art. 370 K.c. W sprawie, którą rozpoznawał Sąd, bankowa gwarancja wadialna została jednak wystawiona jeszcze przed zawarciem umowy konsorcjum i ustanowieniem lidera (pełnomocnika) konsorcjum. Sąd przyznał w tej mierze, że gdyby pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum zostało udzielone przed datą lub w dacie wystawienia gwarancji bankowej, można by rozważać możliwość wysnucia z jego treści skutków prawnych dla obu uczestników konsorcjum.

 

03.02.2016 Wadium