22 maja br. do Sejmu trafił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

Warto poświęcić mu chwilę uwagi, jako że przewiduje on kilka bardzo istotnych dla zamówień publicznych zmian, w tym:

– {art. 58 pkt 11 projektu} zmiany w obrębie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) sprowadzające się do tego, że zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (w trybie art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp) ma być obligatoryjna w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte jej wykonanie (zamawiający po stwierdzeniu tegoż, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności w sposób wskazany w art. 15r ust. 4); w razie natomiast gdy wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 jest potencjalny – zmiana umowy ma być fakultatywna;

– {art. 58 pkt 12 projektu} dodanie w w/w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. art. 15r[1] przewidującego zakaz potrącania kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania/nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy/innych jego wierzytelności, a także zakaz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w zw. z COVID-19 i przez 90 dni od odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni – o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

– {art. 58 pkt 15 projektu} dodanie w w/w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. art. 15va, którego istota sprowadza się do rezygnacji z obowiązku z żądania wadium w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne na rzecz zasady fakultatywności żądania wadium (art. 45 ust. 1 Pzp nie ma być stosowany do zamówień w trybie Pzp);

– {art. 58 pkt 15 projektu} dodanie w w/w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. art. 15vb przewidującego m.in., po stronie zamawiającego, obowiązek (!) zapłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia – w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy.

Przepisy intertemporalne dotyczące stosowania art. 15va i art. 15vb zawiera art. 69 projektu.