Z praktyki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28.04.2015 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 2160/13 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 08.05.2013 r. oddalającego skargę Klienta z urzędu.

Przed terminem pierwszej rozprawy przed Sądem I instancji skarżąca wypowiedziała pełnomocnictwo dotychczasowemu pełnomocnikowi z urzędu i wystąpiła do OIRP w Gdańsku o zmianę pełnomocnika (uzasadniając to brakiem kontaktu z pierwotnym pełnomocnikiem), o czym zawiadomiła Sąd I instancji (przesyłając odpis tegoż wniosku) i wystąpiła o odroczenie rozprawy do czasu wyznaczenia nowego radcy prawnego i zapoznania się przezeń z aktami sprawy. Mimo to Sąd I instancji wniosku skarżącej o odroczenie rozprawy (na której zresztą skarżąca była nieobecna) nie uwzględnił i wydał wyrok oddalający skargę. Nowy pełnomocnik procesowy, w osobie Marii Nowakowskiej-Sauer, został wyznaczony pismem Dziekana OIRP w Gdańsku doręczonym dwa dni po wydaniu wyroku w sprawie. W następstwie wniesionej przez nowego pełnomocnika skargi kasacyjnej NSA uchylił wyrok Sądu I instancji przyjmując, że w okolicznościach tej sprawy, w której strona należycie poinformowała Sąd o podjętych czynnościach w celu zmiany pełnomocnika z urzędu, obowiązkiem Sądu I instancji było odroczenie rozprawy do czasu wyznaczenia nowego pełnomocnika z urzędu dla skarżącej. W tej sytuacji procesowej nieodroczenie przez Sąd I instancji rozprawy stanowiło naruszenie art. 109 p.p.s.a. i spowodowało, iż strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw, co doprowadziło do powstania wady procesowej w postaci nieważności postępowania (art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a.).

 

03.02.2016 Prawo pomocy