Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął istotną dla praktyki uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14), w myśl której niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.