Kolejna ciekawa wygrana na polu waloryzacji świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

W maju 2016 r. jeden z warszawskich sądów rejonowych zasądził na rzecz Klienta Kancelarii od zakładu ubezpieczeń zwaloryzowaną rentę miesięczną, wynikającą z umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej zawartej z końcem 1982 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego. Wysokość zasądzonego świadczenia stanowi ponad 7-krotność kwoty początkowo proponowanej przez pozwanego na etapie przedsądowym, przed zaangażowaniem się Kancelarii w sprawę. Sąd orzekający, w ramach operacji waloryzacji, uwzględnił nie tylko rentę nominalną, ale także jej coroczne 2% podwyższenie (naliczane aż do roku osiągnięcia umówionego wieku) przewidziane umową. Świadczenie zasądzono w zwaloryzowanej wysokości także za okres wsteczny, tj. od dnia jego wymagalności. Co więcej, zgodnie z żądaniem pozwu, wyrok ten przewiduje nadto, że renta ta wzrastać będzie corocznie o określoną kwotę (odpowiadającą 2% zasądzonej renty).

Pozwany zakład ubezpieczeń nie wniósł apelacji, wobec czego korzystny dla Klienta wyrok uprawomocnił się już w pierwszej instancji.

27.01.2015 Waloryzacja renty odroczonej