Mimo, iż od niemal roku art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje w zmienionym brzmieniu (rozszerzony katalog przesłanek zatrzymania wadium), w praktyce nadal można spotkać się z gwarancjami wadialnymi (bankowymi, ubezpieczeniowymi), w których przytoczono tenże przepis w brzmieniu sprzed 19.10.2014 r.

Skutki dla wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył taką gwarancję, są na ogół opłakane – zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania uznając, iż nie doszło do skutecznego wniesienia wadium, skoro rezultat zabezpieczony gwarancją jest węższy aniżeli ustawowy.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej na gruncie ustawy Pzp nie ma podstaw do uzupełniania, poprawiania, prostowania, czy choćby wyjaśniania gwarancji wadialnej, zaś ocena skuteczności wniesienia wadium musi być dokonywana rygorystycznie.

Co więcej, można spotkać się również z poglądem, zgodnie z którym dla takiej oceny nie mają znaczenia nawet wprowadzające w błąd wykonawców postanowienia SIWZ (vide wyrok KIO z 05.02.2015 r. sygn. akt KIO 144/15).

Stąd też, w interesie każdego wykonawcy leży dokładne przyjrzenie się treści wydanej mu przez bank lub ubezpieczyciela gwarancji wadialnej przed jej złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.