• Polski
  • English
KRPMN

Tag Archives: gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna wystawiona na jednego z konsorcjantów

Wyrokiem z dnia 14.10.2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1313/15 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę m.in. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 01.07.2015 r. sygn. akt KIO 1251/15, zajmując stanowisko, zgodnie z którym gwarancja bankowa wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jednego z konsorcjantów), będącego prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem i uprawnionego do działania w imieniu i na rzecz współwykonawcy, nawet bez wyraźnego wskazania w treści gwarancji bankowej faktu istnienia konsorcjum i wielości wykonawców składających razem ofertę, spełnia wymogi ustawowe i nie stanowi powodu, dla którego należałoby uznać za nieskuteczne wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sprawie, którą rozpoznawał Sąd, dokument wadialnej gwarancji bankowej został wystawiony na jednego tylko z wykonawców, bez wskazania w treści gwarancji, iż działa on w imieniu konsorcjum. Wykonawca ten w dacie wystawienia gwarancji był już liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie wprowadzała przy tym żadnych szczególnych wymagań w zakresie treści bankowej gwarancji wadialnej, w szczególności nie wymagała, by w dokumencie gwarancji wymienieni zostali wszyscy konsorcjanci. W obszernym uzasadnieniu Sąd m.in. wywiódł z art. 370 Kodeksu cywilnego, że odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (którym uchybienie może spowodować zatrzymanie wadium) odbywa się na zasadach solidarności dłużników.

Co ciekawe, niespełna miesiąc wcześniej, w wyroku z dnia 10.09.2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1041/15, wydanym w innej sprawie, Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził odmienny od powyższego pogląd, przyjmując, iż wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej winno zasadniczo w swej treści zawierać informację, że podmiotem zabezpieczającym zapłatę jest konsorcjum, a nie wyłącznie lider konsorcjum (gwarancja taka powinna obejmować wszystkich konsorcjantów). Zdaniem Sądu, brak jest możliwości przypisania solidarnej odpowiedzialności uczestnikom konsorcjum na etapie postępowania przetargowego, w tym brak jest podstaw do zastosowania art. 370 K.c. W sprawie, którą rozpoznawał Sąd, bankowa gwarancja wadialna została jednak wystawiona jeszcze przed zawarciem umowy konsorcjum i ustanowieniem lidera (pełnomocnika) konsorcjum. Sąd przyznał w tej mierze, że gdyby pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum zostało udzielone przed datą lub w dacie wystawienia gwarancji bankowej, można by rozważać możliwość wysnucia z jego treści skutków prawnych dla obu uczestników konsorcjum.

 

03.02.2016 Wadium

Gwarancja wadialna z nieaktualnym katalogiem przesłanek zatrzymania wadium

Mimo, iż od niemal roku art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje w zmienionym brzmieniu (rozszerzony katalog przesłanek zatrzymania wadium), w praktyce nadal można spotkać się z gwarancjami wadialnymi (bankowymi, ubezpieczeniowymi), w których przytoczono tenże przepis w brzmieniu sprzed 19.10.2014 r.

Skutki dla wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył taką gwarancję, są na ogół opłakane – zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania uznając, iż nie doszło do skutecznego wniesienia wadium, skoro rezultat zabezpieczony gwarancją jest węższy aniżeli ustawowy.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej na gruncie ustawy Pzp nie ma podstaw do uzupełniania, poprawiania, prostowania, czy choćby wyjaśniania gwarancji wadialnej, zaś ocena skuteczności wniesienia wadium musi być dokonywana rygorystycznie.

Co więcej, można spotkać się również z poglądem, zgodnie z którym dla takiej oceny nie mają znaczenia nawet wprowadzające w błąd wykonawców postanowienia SIWZ (vide wyrok KIO z 05.02.2015 r. sygn. akt KIO 144/15).

Stąd też, w interesie każdego wykonawcy leży dokładne przyjrzenie się treści wydanej mu przez bank lub ubezpieczyciela gwarancji wadialnej przed jej złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.