• Polski
  • English
KRPMN

Tag Archives: renta odroczona kancelaria

Renta odroczona. Waloryzacja

Kolejna ciekawa wygrana na polu waloryzacji świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

W maju 2016 r. jeden z warszawskich sądów rejonowych zasądził na rzecz Klienta Kancelarii od zakładu ubezpieczeń zwaloryzowaną rentę miesięczną, wynikającą z umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej zawartej z końcem 1982 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego. Wysokość zasądzonego świadczenia stanowi ponad 7-krotność kwoty początkowo proponowanej przez pozwanego na etapie przedsądowym, przed zaangażowaniem się Kancelarii w sprawę. Sąd orzekający, w ramach operacji waloryzacji, uwzględnił nie tylko rentę nominalną, ale także jej coroczne 2% podwyższenie (naliczane aż do roku osiągnięcia umówionego wieku) przewidziane umową. Świadczenie zasądzono w zwaloryzowanej wysokości także za okres wsteczny, tj. od dnia jego wymagalności. Co więcej, zgodnie z żądaniem pozwu, wyrok ten przewiduje nadto, że renta ta wzrastać będzie corocznie o określoną kwotę (odpowiadającą 2% zasądzonej renty).

Pozwany zakład ubezpieczeń nie wniósł apelacji, wobec czego korzystny dla Klienta wyrok uprawomocnił się już w pierwszej instancji.

27.01.2015 Waloryzacja renty odroczonej

Renta odroczona. Waloryzacja.

Dnia 13 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku zasądzającego na rzecz Klienta Kancelarii zwaloryzowaną – w 100% zgodnie z żądaniem pozwu – rentę miesięczną, należną na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej zawartej w 1986 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego.

Wygrana cieszy tym bardziej, że prawomocnie zasądzona kwota renty miesięcznej stanowi ponad 18-krotność kwoty początkowo proponowanej Klientowi przez zakład ubezpieczeń na etapie przedsądowym, przed zaangażowaniem się Kancelarii w sprawę. Co więcej, zgodnie z żądaniem pozwu, świadczenie zasądzono w zwaloryzowanej wysokości także za okres wsteczny, tj. od dnia jego wymagalności (osiągnięcia przez Klienta umówionego wieku).

Jako punkt wyjścia do waloryzacji sądowej Sądy orzekające w tej sprawie obrały rentę nominalną wraz z jej corocznym 11,5% podwyższeniem przewidzianym dokumentem wydanym Klientowi wraz z dokumentem polisy w dniu zawarcia umowy. Jest to istotne o tyle, że pomimo stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przedmiotem waloryzacji jest określone sumą świadczenie pieniężne będące przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania (vide m.in. wyrok z 19.11.2011 r. sygn. akt II CSK 30/11), praktyce orzeczniczej niestety wciąż daleko do jednolitości – nadal zdarzają się wyroki, w których coroczne oprocentowanie renty nominalnej jest pomijane, a za przedmiot waloryzacji przyjmuje się jedynie rentę nominalną.

 

27.01.2015 Waloryzacja renty odroczonej