Uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy przyjął, że dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Stanowisko Sądu Najwyższego ma bardzo istotne znaczenie dla praktyki. Co do zasady KIO uwzględniając odwołanie nie rozstrzyga szczegółowo w sentencji wyroku o wszystkich jego zarzutach – dopiero z treści uzasadnienia wynika, których zarzutów KIO ewentualnie nie podzieliła. Wynika to stąd, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie zna instytucji częściowego uwzględnienia odwołania z jednoczesnym oddaleniem go w pozostałej części – wyrok wydawany przez Izbę może być albo uwzględniający odwołanie albo je oddalający. Wielokrotnie zdarzało się, że odwołujący, których odwołania zostały wprawdzie uwzględnione, ale nie podzielono części ich zarzutów, nie mogli uzyskać merytorycznego rozpoznania swych skarg na takie wyroki KIO, bowiem sądy odrzucały skargi, przyjmując, że są niedopuszczalne (zob. np. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.12.2014 r. sygn. akt V Ca 3384/14). Zdarzały się także przypadki, w których sądy rozpoznawały jednak tego rodzaju skargi.

 

22.02.2016 Skarga na wyrok uwzgledniajacy odwolanie