Czy zamawiający w ramach stawianego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej może nie wymagać określonej (minimalnej) wartości usługi referencyjnej ?

Według wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.03.2019 r. sygn. akt KIO 414/19 – nie.

W stanie faktycznym zamawiający oczekiwał jedynie podania wartości usługi referencyjnej, nie zastrzegając jednocześnie określonego minimalnego poziomu wartości usługi referencyjnej.

Po rozpoznaniu odwołania jednego z wykonawców od treści ogłoszenia o zamówieniu Izba nakazała zamawiającemu m.in. określenie wartości wykonanej lub wykonywanej usługi w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę wykonawców do należytego wykonania zamówienia, wskazując, że „Zamawiający nie mógł poprzestać jedynie na oczekiwaniu wykazania przez wykonawców jakiejkolwiek wartości wykonanej usługi lub wykonywanych usług, lecz był zobowiązany do określenia tej wartości, aby mógł zbadać wiarygodność podmiotową wykonawcy w aspekcie rozmiaru zamówienia i stopnia jego skomplikowania”.