Od czasu do czasu klienci zwracają się z pytaniem, czy mogą kwestionować w drodze odwołania czynność wyboru oferty konkurencyjnego wykonawcy w postępowaniu, z którego sami zostali ostatecznie wykluczeni lub w którym ich ofertę ostatecznie odrzucono.

Otóż stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym podmiotowi, który przestał być wykonawcą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia – w związku z tym, że został ostatecznie wykluczony z postępowania i wobec tego jego ofertę uznaje się za odrzuconą, lub w związku z tym, że jego oferta została ostatecznie odrzucona – nie przysługuje uprawnienie do wnoszenia środków ochrony prawnej w tym postępowaniu, jest utrwalone, co potwierdzają niedawne orzeczenia w sprawach o sygn. akt KIO 136/20 (postanowienie z 17.02.2020 r.) i KIO 2481/19 (wyrok z 23.12.2019 r.), w których Izba odwołuje się m.in. do wyroku TSUE w sprawie C- 355/15 Technische Gebäudebetreuung i Caverion Österreich.