Wiodącym obszarem praktyki Kancelarii jest prawo zamówień publicznych.

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną:

 • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. poprzez:
  • opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzorów umów,
  • formułowanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • identyfikację ryzyk związanych z danym zamówieniem i jego realizacją,
  • wsparcie wykonawców w należytym przygotowaniu dokumentacji ofertowej, w udzielaniu odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentacji, w udzielaniu wyjaśnień co do treści złożonych ofert,
  • badanie formalnoprawne ofert konkurencyjnych wykonawców;
 • na etapie korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, m.in. poprzez:
  • sporządzanie projektów odwołań, odpowiedzi na odwołania, zgłoszeń przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgłoszeń opozycji, skarg,
  • reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • reprezentację przed sądami okręgowymi w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
 • na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych oraz w wynikłych na tym tle sporach.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie innych dziedzin prawa, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Forma i warunki współpracy ustalane są z każdym Klientem indywidualnie, stosownie do jego potrzeb i oczekiwań oraz złożoności sprawy, a także wymaganego nakładu pracy. Pomoc prawna świadczona jest zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak i jednostkowych zleceń. Co do zasady Kancelaria pracuje w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową, jednakże w indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie honorarium ryczałtowego lub honorarium o charakterze mieszanym.