• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: aktualności

Gwarancja wadialna wystawiona na jednego z konsorcjantów

Wyrokiem z dnia 14.10.2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1313/15 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę m.in. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 01.07.2015 r. sygn. akt KIO 1251/15, zajmując stanowisko, zgodnie z którym gwarancja bankowa wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jednego […]

Czytaj więcej ...

Gwarancja wadialna z nieaktualnym katalogiem przesłanek zatrzymania wadium

Mimo, iż od niemal roku art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje w zmienionym brzmieniu (rozszerzony katalog przesłanek zatrzymania wadium), w praktyce nadal można spotkać się z gwarancjami wadialnymi (bankowymi, ubezpieczeniowymi), w których przytoczono tenże przepis w brzmieniu sprzed 19.10.2014 r. Skutki dla wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył taką gwarancję, […]

Czytaj więcej ...

Zmiana firmy

Informujemy o zmianie firmy z Kancelaria Radcy Prawnego Maria Nowakowska na Kancelaria Radcy Prawnego Maria Nowakowska-Sauer.    

Czytaj więcej ...

Prokura łączna z członkiem zarządu (tzw. prokura łączna niewłaściwa) – niedopuszczalna

Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął istotną dla praktyki uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14), w myśl której niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj więcej ...

Renta odroczona. Waloryzacja.

Dnia 13 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku zasądzającego na rzecz Klienta Kancelarii zwaloryzowaną – w 100% zgodnie z żądaniem pozwu – rentę miesięczną, należną na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej zawartej w 1986 roku z poprzednikiem prawnym pozwanego. Wygrana cieszy […]

Czytaj więcej ...