• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: aktualności

Wartość usługi referencyjnej / orzecznictwo

Czy zamawiający w ramach stawianego warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej może nie wymagać określonej (minimalnej) wartości usługi referencyjnej ? Według wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.03.2019 r. sygn. akt KIO 414/19 – nie. W stanie faktycznym zamawiający oczekiwał jedynie podania wartości usługi referencyjnej, nie zastrzegając jednocześnie określonego […]

Czytaj więcej ...

Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i braku podstaw wykluczenia / orzecznictwo

Należy pamiętać, że „aktualność na dzień złożenia” w/w oświadczeń i dokumentów, do której referują art. 26 ust. 1 i ust. 2 Pzp, nie oznacza bynajmniej, że irrelewantny pozostaje stan spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w dacie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwadze wykonawców polecam kilka przykładowych […]

Czytaj więcej ...

Solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego – wadliwa redakcja art. 22a ust. 5 Pzp

W stanie prawnym przed dniem 28.07.2016 r., zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp, podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów (tenże podmiot trzeci) nie ponosił winy. Aktualnie funkcję „następcy” art. […]

Czytaj więcej ...

Grupa kapitałowa / wykluczenie z postępowania / z orzecznictwa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub […]

Czytaj więcej ...

Uzasadnienie wykluczenia z postępowania / z orzecznictwa

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, […]

Czytaj więcej ...