• Polski
  • English
KRPMN

Category Archives: aktualności

Prace nad nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 13 maja 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 489 wraz z przyjętą poprawką nr 1 ujętą w druku sejmowym nr 489A). Nad ustawą pochyli się teraz Senat.

Czytaj więcej ...

Komunikat UZP

Uwadze wykonawców Kancelaria poleca komunikat na stronie www Urzędu Zamówień Publicznych w związku upływem terminu na wdrożenie unijnych dyrektyw (18.04.2016): “Komunikat dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014” (w dziale “Aktualności”).

Czytaj więcej ...

Czy odwołujący może skarżyć wyrok uwzględniający jego odwołanie ?

Uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy przyjął, że dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji. Stanowisko Sądu Najwyższego ma bardzo istotne znaczenie dla praktyki. Co do zasady KIO uwzględniając odwołanie nie rozstrzyga szczegółowo […]

Czytaj więcej ...

Wycinka drzew – kto jest stroną ?

Z praktyki Kancelarii: Starosta zezwolił Gminie na wycięcie pokaźnej liczby drzew (olch) rosnących w korycie rowu melioracyjnego stanowiącego działkę gminną, uzasadniając to tym, że pnie przedmiotowych drzew tworzą przeszkodę w swobodnym odpływie wód, a opadające w okresie jesiennym liście dodatkowo zanieczyszczają koryto. Nie zgodziła się z tym właścicielka nieruchomości graniczącej z rowem melioracyjnym, która nie […]

Czytaj więcej ...

Prawo pomocy

Z praktyki Kancelarii Wyrokiem z dnia 28.04.2015 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 2160/13 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 08.05.2013 r. oddalającego skargę Klienta z urzędu. Przed terminem pierwszej rozprawy przed Sądem I instancji skarżąca wypowiedziała pełnomocnictwo dotychczasowemu pełnomocnikowi z urzędu i wystąpiła […]

Czytaj więcej ...